Dom naroda PSBiH o zabrani uzgoja životinja radi krzna

398

Pred delegatima Doma naroda PSBiH će se u prvom čitanju naći Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja kojim se predviđa odgađanje do 2028. godine primjena zakonske odredbe o zabrani uzgoja životinja radi dobijanja krzna, koja treba da stupi na snagu 2018. godine.

U zakon se dodaje zabrana stavljanja na tržište, uvoz ili izvoz krzna pasa i mačaka ili proizvoda koji sadrže ovo krzno, čime se u zakonodavstvu BiH primjenjuju uredbe EU.

Na dnevnom redu je finansijski izvještaj za godinu koja je završena 31. decembra 2016. i godišnji izvještaj za 2016, čiji je podnosilac Centralna banka BiH.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas da se odredi o zahtjevu Vijeća ministara BiH da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi bude razmatran po hitnom postupku.

Ovim zakonom se Upravnoj inspekciji omogućava da, uz neposredni inspekcijski nadzor, može vršiti i posredni uvidom u dokumentaciju za više od 2.200 nevladinih organizacija upisanih u Registar Ministarstva pravde BiH, što zahtijeva znatno manje vremena i proces nadzora čini efikasnijim.

Izmjenama i dopunama ovog zakona obezbjeđuje se sistemska primjena Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te se na tri mjeseca ograničava tehnički mandat i imenovanje vršilaca dužnosti, uz mogućnost produženja za još tri mjeseca samo u naročito opravdanim slučajevima.

Pred delegatima će se u drugom čitanju naći Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu čije se ključne izmjene odnose na rješenje koje se tiče nelegalnog prevoza putnika u međunarodnom transportu, na način da se omogućava da inspekcijski nadzor provode nadležna inspekcijska tijela entiteta i Brčko distrikta zajedno sa inspektorima Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Na dnevnom redu sjednice je u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu u institucijama BiH i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima se ukida pravo na isplatu jubilarne nagrade za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH.

U prvom čitanju će biti razmatran i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH čiji je cilj izjednačavanje koeficijenata za policijske službenike sa srednjom stručnom spremom sa koeficijentima drugih zaposlenih u institucijama BiH sa ovim nivoom obrazovanja.

Biće razmatrani i Prvi izvještaj monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Delegati bi trebalo da daju saglasnost za ratifikaciju Sporazuma izmeđuVijeća ministara BiH i Vlade Srbije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta.

Komentari

komentara