Državljani Turske moći će i u BiH glasati na referendumu o ustavnim promjenama

451
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je na današnjoj sjednici u Sarajevu saglasnost za glasanje državljana Republike Turske na teritoriji Bosne i Hercegovine, povodom održavanja referenduma o ustavnim promjenama u Republici Turskoj.

Državljani Turske mogu glasati 8. i 9. aprila 2017. godine, u terminu od 9.00 do 21.00 sat, u prostorijama Ambasade Republike Turske u Sarajevu.

BiH implementira direktivu EU o reguliranim profesijama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici Odluku o određivanju Ministarstva civilnih poslova za koordinirajuću instituciju i Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja za kontakt-tačku za primjenu Mape puta za implementaciju Direktive EU o reguliranim profesijama.

Prema toj odluci, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja dužan je pružati potrebne informacije građanima i svim zainteresiranim stranama o priznavanju stručnih kvalifikacija, kao što su informacije o relevantnom zakonodavstvu u BiH.

Istovremeno će učiniti dostupnim na svojoj web stranici popis svih reguliranih profesija u BiH, uključujući i kontaktne podatke nadležnih tijela za svaku reguliranu profesiju i redovno ih ažurirati.

Koordinirajuća institucija i kontakt-tačka dužne su sarađivati sa subkoordinatorima iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i Brčko Distrikta BiH.

POMOĆ ORUŽANIH SNAGA CIVILNOM STANOVNIŠTVU

Oružane snage BiH odgovorile su na 586 zahtjeva za pomoć koje su uputili civilni organi u BiH u prošloj godini, rečeno je u Informaciji Ministarstva odbrane o realizaciji pomoći Oružanih snaga BiH civilnim organima u BiH za 2016. godinu.

Pored gašenja požara u Trebinju i Širokom Brijegu, Oružane snage BiH deminirale su 2.512.048 kvadratnih metara na području cijele BiH i tako realizaciju plana u prošloj godini povećale za 5,2 posto u odnosu na 2015. godinu.

Istovremeno su, između ostalog,  učestvovale u saniranju putne komunikacije u više općina na cijeloj teritoriji BiH i po jednog obdaništa u Sarajevu i u Palama.

Oružane snage BiH društvenu korisnost ostvarile su i tokom medicinskih helikopterskih evakuacija građana, a korisnici njihove pomoći bile su i obrazovne, sportske, vjerske ustanove, kao i brojna boračka udruženja u BiH.

USVOJEN AKCIONI PLAN ZA PROVEDBU STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Ministarstvo pravde, donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za provedbu Strategije za reformu sektora pravde u BiH od 2014. do 2018. godine.

Akcionim planom definiran je paket reformskih mjera koje će nadležne institucije u BiH u realno postavljenim rokovima provesti u 2017. i 2018. godine u oblastima pravosuđa, izvršenju krivičnih sankcija, pristupa pravdi, podršci privrednom razvoju, kao i pitanjima u vezi s koordinacijom, dobrim upravljanjem i odgovornošću sektora pravde u BiH.

Ove mjere usmjerene su, između ostalog, na unapređenje efikasnosti i otvorenosti rada pravosudnih institucija i bolju primjenu međunarodnih standarda u sektoru pravde.

Vijeće ministara BiH ocijenilo je važnim rad Konferencije ministara pravde u BiH u procesu sistemskog  praćenja i ocjene reformskih mjera i aktivnosti Strategije za reformu sektora pravde u BiH te u tom smislu očekuje njihovo redovno održavanje.

Evropsko partnerstvo BiH i Hrvatske

Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas Prijedlog ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o evropskom partnerstvu, kojim dvije države afirmiraju evropske vrijednosti u bilateralnoj i regionalnoj saradnji.

Zaključivanjem ovog ugovora BiH i Hrvatska uspostavljaju i razvijaju evropsko partnerstvo kao doprinos evropskoj integraciji BiH.

Prema Ugovoru, Hrvatska će, između ostalog, pružiti pomoć i olakšati tok pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te prenijeti svoja specifična znanja i iskustva stečena u procesu evropskih integracija.

Istovremeno, doprinijet će efikasnom usklađivanju bh. zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Dvije države pripremit će i zajedničke projekte kojima bi se mogle natjecati za finansijska sredstva iz odgovarajućih fondova EU.

Za provođenje ovog sporazuma bit će formirana zajednička komisija, sastavljena od predstavnika dviju država.

Prijedlog  ugovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjskih poslova, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(Vijesti.ba / FENA)

Komentari

komentara