Materijali za 18. radnu sjednicu planiranu za 29.11.2018. godine

142

18. radna sjednica Općinskog vijeća Gradačac zakazana je za za dan 29. 11. 2018. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

D N E V N I    R E D:

 Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period  01.01.-30.09.2018. godine.

 1. Izvještaj o utrošku budžetske rezerve Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu (Mehmedović Rahmanu za izgradnju porodične kuće uništene u požaru 28.09.2018. god).
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima.
 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIK-e Gradačac, sa tekstom javnog oglasa.
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (izgradnja  kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac).
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (izgradnja  sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac).
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine.
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Centar”.
 8. Prijedlog Odluke o primjeni planskog dokumenta.
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.
 10. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Gradačac za 2019. godinu.
 11. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na prijedloge ugovora.
 12. Prijedlog Rješenja o nominovanju kandidata za člana NO JP “Komunalac” d.d. Gradačac.
 13. Prijedlozi rješenja o imenovanju člana upravnog odbora javnih zdravstvanih ustanova ispred Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona:

a)      JZU Dom zdravlja Gradačac;

b)      JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

c)      JU Apoteka  Gradačac.

15. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

16. Prijedlog plana aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018-2020. godina.

17. Izvještaj o provedenim izborima za organe Mjesne zajednice Vučkovci.

18. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite.

19. Informacija o stanju socijalne zaštite na području općine Gradačac za period januar-septembar 2018. godine.

20. Informacija o vodosnabdijevanju na području općine Gradačac.

21. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

                                                                                                                                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Šakić Enir, prof., s.r.

Radio Bet/ Press Općine Gradačac

Komentari

komentara