Najava 14. radne sjednice Općinskog vijeća

277

14. radna sjednica Općinskog vijeća Gradačac predviđena je za 15. 05. 2018. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati.

Predložen je slijedeći dnevni red:

D N E V N I R E D:

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01. – 31.03.2018. godine.
Izmjene i dopune Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.
Izmjene Statuta Općine Gradačac.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Gradačac.
Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja “Kovgrad” d.o.o. Gradačac.
Prijedlog smjernica za zauzimanje stava i davanje saglasnosti Općinskom pravobranilaštvu Gradačac da u ime Općine Gradačac može povući tužbu protiv tuženog “Kovgrad” d.o.o Gradačac.
Prijedlog Odluke o produženju roka korištenja objekta stadiona „Banja Ilidža“ sa pratećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta do konačnog definisanja načina i uslova korištenja, a najduže do 10.06.2019. godine.
Prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac (škola
Požarike).

Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija regionalne ceste R 465 Kerep – Zelinja Srednja).
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Kolibri“ iz reda osnivača, sa Javnim oglasom.
11. Nacrt Odluke o nazivima ulica na području općine Gradačac,

12. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.

13. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na cijene pijačnih usluga.

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac.

15. Prijedlozi rješenja o imenovanjima članova upravnih odbora JZU, ispred Ministarstva zdravstva TK, do provođenja javnog oglasa a najduže do 90 dana od dana imenovanja:

a) Dom zdravlja Gradačac;

b) Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac;

c) Apoteka Gradačac.

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju dva člana Nadzornog odbora Javnog stambenog preduzeća Gradačac.

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

18. Prijedlog Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa područja općine Gradačac.

19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za ocjenjivanje i izbor programa /projekata mjesnih

zajednica.

20. Izvještaji o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi:

a) Izvještaj Komisije o korištenju objekta “Gradine” i “Lovca” sa parking prostorom ispred “Gradine” za 2017. godinu.

b) Izvještaj Komisije o korištenju Autobuske stanice za 2017. godinu.

21. Izvještaji o radu javnih ustanova za 2017. godinu:

a) JZU Dom zdravlja;

b) JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

c) JU “Apoteka” Gradačac;

d) JU Centar za socijalni rad Gradačac;

e) JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

f) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.

22. Izvještaji o radu javnih preduzeća za 2017. godinu:

a) JP Veterinarska stanica

b) JP „Parkinzi“;

c) Javno stambeno preduzeće.

23. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu.

24. Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi općine Gradačac.

25. Izvještaj o razvoju turizma na području općine Gradačac sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2018. godine.

26. Informacija o ostvarenom prometu nekretnina na lokalitetu izvorišta „Domažić“ (k.č. 1005, 1006 i

1007 k.o. Hrgovi Donji), na realizaciji Projekta vodosnabdijevanja Gradačac, sa prijedlogom

zaključaka.

27. Prijedlog zaključka o zauzimanju stava Općinskog vijeća Gradačac.

28. Upoznavanje i očitovanje po prednacrtu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

29. Pitanja, prijedlozi i inicijative vijećnika.

Komentari

komentara