Održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Gradačac

157

Jučer je održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća na kojoj je razmatran obiman dnevni red. Tako je Općinsko vijeće usvojilo izmjene Statuta Općine Gradačac koje se odnose na usaglašavanje naziva i broja naseljenjih mjesta na općini Gradačac u skladu sa propisima Zavoda za statistiku FBiH.

Prihvaćene su izmjene i dopune Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu a koje se odnose na primljene grantove viših organa ( Rekonstrukcija Starog grada Gradačac i dr. ) kao i preraspodjela pojedinih stavki za realizaciju predviđenih projekata.

Općinsko Vijeće Gradačac je usvojilo Nacrt Budžeta za 2019. godinu u iznosu od 14.917.640 KM, od čega su redovni prihodi planirani u iznosu 13.071.950, a kapitalni primici, tj. primici od prodaje stalnih sredstava 1.845.690 KM.

Za tekuće rashode planirano je 9.891.540 KM, a za kapitalne izdatke 5.026.100 KM.

Općinsko vijeće potvrdilo je i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gradačac i uputilo na javnu raspravu.

Donešene su i odluke o iznosu sredstava i broju stipendija za učenike i studente za školsku 2018/19 godinu za šta je planirano u Budžetu 98.000 KM za 114 stipendija. Također donešena je i Odluka o načinu držanju pasa te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima kojom se nakon održane javne rasprave uređuje ova materija u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i stvaraju se uslovi za sklanjanje pasa lutalica. Usvojenom Odlukom o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima stvaraju se uslovi za uvođenje jedinstvenog registra koji će omogućiti bolju komunikaciju i unapređenje poslovnog i drugog okruženja.

U cilju potpunijeg regulisanja oblasti javnih parkinga donesene su odluke o novim lokacijama kao i izvršene izmjene Odluke i programa javnih parkirališta.

Općinsko vijeće razmotrilo je Izvještaj o radu JU Dječije obdanište za pedagošku za 2017-18. kao i Program rada za 2018-19.

Vijeće je upoznato i o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda i utvrdilo prjedlog mjera. Također je razmotrena Informacija o stanju sigurnosti na području općine Gradačac za period januar-juni 2018. godine.

Iz svojih nadležnosti Vijeće je razmotrilo i usvojilo više odluka i rješenja iz svoje nadležnosti.

 

 

 

 

Radio Bet

Komentari

komentara