Održana tematska sjednica Općinskog vijeća

277

Jučer je održana sjednica Općinskog vijeća na inicijativu grupe demobilisanih boraca- Udruženje boraca ARBIH od 08.03.2018. godine za rješavanje statusa ove boračke populacije.

Općinsko vijeće razmatralo je inicijativu grupe demobilisanih boraca – Udruženje boraca ARBiH a nakon višesatne rasprave po dostavljenim informacijama o budžetskim sredstvima Općine boračkim organizacijama u 2017. godini, Spiska korisnika namjenskih sredstava boračke populacije 2007. – 2017.godine i Informacije o organima boračkih organizacija, Općinsko vijeće usvojilo sljedeće zaključke:

1. Općinsko vijeće upoznato je sa inicijativama i zahtjevima demobilisanih boraca ARBiH, podnesenih Federaciji Bosne i Hercegovine (Vlada i Parlament).

Općinsko vijeće traži da Parlament FBiH iste u što kraćem roku razmotri, i donese odgovarajuće Zaključke i propise kojim će se omogućiti donošenje Registra po zahtjevu boraca i uvođenje boračkog dodatka.

2. Općinsko vijeće preporučuje boračkim organizacijama na općini Gradačac, da od ovlaštene organizacije izvrše reviziju finansijskog poslovanja u periodu od posljednjih 5 godina. Sredstva za ove namjene obezbijedit će se iz budžeta Općine Gradačac.

3.Općinsko vijeće podržava inicijativu i daje podršku za reforme (reorganizacija) postojećih boračkih udruženja na općini u cilju ujedinjenja u jedno udruženje.

U ostvarivanju ove inicijative organi općine spremni su pružiti stručnu i drugu pomoć.

4. Općinskovijeće Gradačac zadužuje Općinskog načelnika i nadležnu općinsku službu da pripremi nacrt Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava iz budžeta općine boračkim organizacijama. O ovoj Odluci obavit će se šira rasprava prije konačnog usvajanja.

5. Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da organizuje sastanak sa predstavnicima viših nivoa vlasti iz Gradačca i upozna ih sa pomenutim zaključcima Općinskog vijeća

6. Ove Zaključke dostaviti nadležnom ministarstvu i općinskim vijećima na području Tuzlanskog kantona, radi upoznavanja i eventualno razmatranja zahtjeva demobilisanih boraca i postupanja na sličan način kao i Općinsko vijeće Općine Gradačac.

 

 

Radio Bet/Press Općine

Komentari

komentara