Oko 200 prijava nepropisnog parkiranja

722

Ekipa Komunalnih redara KJKP Park Sarajevo je u prvih devet mjeseci ove godine na području Kantona Sarajevo, tokom svakodnevnog pregleda na terenu, imala 2.409 intervencija, odnosno sačinjenih zapisnika i službenih zabilješki za kršenje odredbi Zakona o komunalnoj čistoći.

Zakonom je definisano da neposrednu zaštitu komunalne čistoće, u dijelu neprepisnog parkiranja na zelenim površinama, obavljaju komunalni redari KJKP Park, koji o svim utvrđenim slučajevima kršenja propisa sačinjavaju službene zabilješke/zapisnike i iste dostavljaju Kantonalnoj komunalnoj inspekciji.

“Komunalni inspektori prekršiocima izdaju prekršajne naloge ili podnose prijave za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom. Prema evidenciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, komunalni inspektori mjesečno prime oko 200 prijava, koje se najvećim dijelom odnose na nepropisno parkiranje na zelenim površinama.

Oblast nadzora komunalne inspekcije znatno je opterećena problemima uzrokovanim nepotpunim i zastarjelim postojećim propisima, nepostojanjem predviđenih zakonskih akata, kao i nepreciznošću odredbi vezanih za nadležnost inspekcijskog nadzora.

Parkiranje na javnoj zelenoj površini sankcioniše se na osnovu člana 15, 20. i 21. Odluke o održavanju zelenih i rekreacionih površina. Uvažavajući činjenicu da su navedenim propisima predviđene novčane sankcije za fizička lica niže od 30 KM, što je minimalna novčana kazna predviđena Zakonom o prekršajima FBiH, inspektori ne mogu izdavati prekršajni nalog, već podnose zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom”, kaže za Radio Sarajevo Vildana Bosno, stručni saradnik za informisanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Komunalni redari u dostavljenim zapisnicima preciziraju način prekršaja u vezi sa brojem točkova koji se nalaze na zelenoj površini, međutim Sud odlučuje da li će opisane činjenice cijeniti prilikom određivanja kazni. Policija za učinjeni prekršaj izdaje prekršajni nalog, dok u ovom slučaju komunalni redari dostavljaju zapisnike i službene zabilješke inspekciji koja provodi dalji postupak.
Iz tog razloga više puta je od strane ovog organa ukazano na potrebu hitnog donošenja novog propisa koji bi regulisao ovu oblast, posebno Zakon o komunalnoj policiji.

“Formiranjem komunalne policije u skladu sa pozitivnim iskustvima iz okruženja, uz određivanje većeg broja oblasti nadzora u odnosu na dosadašnje koje imaju komunalni redari, bilo bi omogućeno direktno sankcioniranje prekršilaca. S obzirom na ovlasti koje bi komunalna policija imala rasteretio bi se rad, ne samo komunalne, već i tržišno-turističke inspekcije, ali i policije u segmentu nelegalnog parkiranja na javnim i zelenim površinama.

Pored toga, Vladi KS u maju ove godine uputili smo prijedlog mjera koje se odnose na izmjenu i dopunu postojećih zakonskih propisa koji reguliraju ovu oblast, a prema našim saznanjima Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS upravo provodi postupak za izmjenu i dopunu Odluke o održavanju zelenih i rekreacionih površina, što će doprinijeti efikasnijem radu inspekcijskih organa”, dodaje Bosno.

Broj intervencija pokazatelj je ustvari kakav i u kolikoj mjeri je još uvijek izražen nemaran odnos građana prema javnim zelenim površinama, jer osnovni zadatak popularnih Eko redara prema Zakonu o komunalnoj čistoći i jeste zaštita čistoće i kontrola njenog održavanja na javnim zelenim površinama u KS.

“Komunalni redar na licu mjesta zatekne prekršioca, primjera radi, vozača vozila parkiranog na zelenoj površini, jer prema broju prijava za parkiranje na zelenim površinama one u odnosu na druge prekršajne radnje čine čak više od 50 posto ukupnih prijava, ili pak u bilo kojoj drugoj radnji koja nije u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći, ogleda se u evidentiranju prekršaja, o čemu obavještava prekršioca.

Potom, u slučaju da je u pitanju vozilo parkirano na zelenoj površini, putem registarske oznake automobila kada vozač nije u vozilu ili blizini, podatke dobija iz MUP-a KS o vlasniku automobila, sačinjava službenu zabilješku i fotografiše automobil zajedno sa površinom na koju je parkirano. Nakon toga službenu zabilješku sa fotografijom prosljeđuje Komunalnoj inspekciji na dalju obradu”, pojašnjava za Radio Sarajevo Aldijana Hamza, stručni saradnik za informisanje KJKP Park.
Komunalni redari Parka evidentirana kršenja Zakona o komunalnoj čistoći u okviru svojih nadležnosti prosljeđuju Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, tačnije Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije na podnošenje prekršajnih prijava.

“Komunalni redar osim evidencije zatečenog stanja na licu mjesta nema ovlasti kazniti počinioca, niti mu odrediti visinu kazne i istu naplatiti. Te radnje su u nadležnosti Suda za prekršaje.

Inače, prema izvještaju rada, organiziranjem stalnih dežura i svakodnevnim radom u dvije smjene u određenoj mjeri, u odnosu na protekle godine, smanjen je broj prijava za vožnju ili parkiranja na uređenim zelenim površinama, ali takva pojava još uvijek je jedan od glavnih načina, odnosno čini više od 50 posto u odnosu na druge prekršaje, uništavanja javnog dobra”, dodaje Hamza.

Treba upozoriti na narušavanje normi urbanog življenja, na građane koji i dalje ostavljaju razne otpatke i smeće po parkovima, vrlo često smeće izbacuju i sa prozora stambenih zgrada, koriste zelene površine za izvođenje kućnih ljubimaca na izvršavanje nužde i slično.

“Tu treba dodati i bespravnu sječu, orezivanje i lomljenje stabala, uništavanje i otuđivanje parkovskog mobilijara sa javnih zelenih površina, odlaganje ogrjeva na javne površine, uništavanje zelenih površina prilikom masovne ulične prodaje. Takav odnos najviše je zabilježen na Otoci, Čengić Vili, u Hrasnom, na Trgu Alije Izetbegovića, kao i u Buča Potoku, Hrasnici, Hadžićima i Vogošći.

Komunalni redari Parka mogu se pohvaliti svojim doprinosom na smanjenju i sprječavanju nelegalnog prokopavanja javnih zelenih površina, te dovođenjem u prvobitno stanje ili uređenjem zelenih površina nakon izgradnje novih objekata.

Njihovim rezultatima rada doprinijela je i svakodnevna saradnja sa policijskim upravama odnosno MUP-om, Ministarstvom komunalne privredei i infrastrukture KS, mjesnim zajednicama i nadležnim općinskim službama, kolegama iz KJKP Rad, radnim jedinicama Parka, Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove, ali u velikoj mjeri i sa odgovornim građanima”, zaključuje Hamza.

Svoje aktivnosti Komunalni redari provode i tokom zime i sniježnih padavina, jer između ostalog imaju i zadatak da vrše kontrolu čišćenja snijega ispred stambenih i poslovnih objekata, što je po Zakonu zadatak stanara ili vlasnika.

(Radio Sarajevo/Crta)

Komentari

komentara