menu Naslovna chevron_right
Tuzlanski kantonVijesti

Vlada TK: Više od 300.000 KM za kapitalne projekte u školama, nepunih 200.000 KM za podršku zapošljavanju

Urednik | 13. Oktobra 2020.

Na  sjednici Vlada Tuzlanskog kantona u utorak  je odobrila ukupno 316.410,00 KM za realizaciju kapitalnih projekata u školskim objektima na području Tuzlanskog kantona. Za rekonstrukciju mokrih čvorova i sanacije dijela centralnog grijanja u JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla, odobreno je 157.610,00 KM. Također, za rekonstrukciju podova, centralnog grijanja i mokrih čvorova JU OŠ „Bašigovci“ Živinice je odobreno 95.000,00 KM. Za rekonstrukciju elektroinstalacija i podova nakon prokišnjavanja  JU MSŠ „Kalesija“ je odobreno 19.000,00 KM, a za opremanje, odnosno nabavku namještaja i opreme u radionici praktične nastave u JU MSŠ Teočak Vlada je danas odobrila 19.500,00 KM. Za nabavku peći na pelet sa pumpom u područnoj školi Lukavica Rijeka JU OŠ „Klokotnica“ Vlada je odobrila 12.000,00 KM, a na ime rekonstrukcije grijanja JU OŠ „Soko“ Gračanica je odobreno 7.000,00 KM. Javnoj ustanovi MSŠ „Srebrenik“ Vlada je za nabavku razglasa odobrila 5.000,00 KM, dok je JU OŠ „Živinice Gornje“ Živinice Vlada odobrila 1.300,00 KM na ime rekonstrukcije krova na kotlovnici.

Nepunih 200.000 KM za podršku zapošljavanju

Na sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o doznačavanju 195.600,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2020. godini. Programom poticaja zapošljavanja u 2020. godini predviđena je podrška zapošljavanju mladih, za što je planirana 51.000,00 KM, za 10 nezaposlenih osoba. Prema ovoj mjeri Služba će poslodavcu mjesečno isplaćivati/refundirati iznos od 420,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci.

Za mjeru podrške zapošljavanju Roma planirano je 45.000,00 KM, za 6 nezaposlenih osoba. Prilikom realizacije ove mjere Služba će poslodavcu mjesečno isplaćivati/refundirati iznos od 625,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci.

Za zapošljavanje članova porodice u kojoj ni jedan član porodice nije zaposlen planirano je 60.480,00 KM za 12 nezaposlenih osoba, a prilikom realizacije Služba će poslodavcu mjesečno isplaćivati/refundirati 420,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci.

Četvrta mjera u okviru programa je stručno osposobljavanje, za što je planirano 39.120,00 KM. Ova mjera će se realizirati tako što će Služba poslodavcu, nakon  zaključivanja ugovora o sufinansiranju stručnog osposobljavanja i nakon kompletiranja tražene dokumentacije iz Javnog poziva, isplatiti sredstva za prvi mjesec, i to 339,21 KM po osobi, od čega je 250,00 KM naknada osobi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a 89,21 KM se uplaćuje na ime plaćanja pripadajućih obaveza, Nakon toga Služba će isplaćivati sredstva u istom iznosu za svaki naredni mjesec, nakon dostavljenog pravdanja

Izmjene i dopune Zakona o šumama

Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o šumama. Ovim izmjenama, između ostalog  propisana je mogućnost davanja državnih šuma u zakup za potrebe postavljanja relejnih stubova i tornjeva sa pratećim objektima, nadzemnom i podzemnom infrastrukturom infrastrukturom za radio-televizijsko emitovanje, radio i telekomunikacione sisteme i kablovske mreže, a što nije bilo predviđeno dosadašnjim zakonskim rješenjem. Također, izmjenama je naglašeno da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nadležno za pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko putem postupka krčenja šuma ukoliko je u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama upisano kao kultura „šuma“ bez obzira je li isto u faktičnom stanju, u naravi, kultura šuma ili šumsko zemljište i bezobzira na površinu šumskog zemljišta, jer u praksi općinske/gradske službe vrše promjenu namjene šumskogzemljišta koje je u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama upisano kao kultura „šuma“ ako istou faktičkom stanju nije u naravi kultura „šuma“ili šumsko zemljište i ako je isto manje od 1.000 m2 površine.

Ostale odluke

Vlada je  prihvatila Inicijativu za dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika. Inicijativa za cilj ima ubrzavanje polaganja stručnih ispita doktora medicine u što kraćem roku nakon završenog medicinskog fakulteta i stjecanja stručnog zvanja doktora medicine i pred ispitnom komisijom koju imenuje federalni ministar zdravstva od članova sa područja kantona gdje se ispit polaže (Tuzlanski kantona i Hercegovačko- Neretvanski kanton) koji udovoljavaju uvjetima za ispitivače utvrđenim ovim Pravilnikom. Ukoliko bi se stručni ispiti za doktore medicine organizovali pored Federalnog ministarstva zdravstva i pri kantonalnim ministarstvima zdravstva, Tuzlanskog kantona čije je sjedište u Tuzli i ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko- Neretvanskog kantona čije je sjedište u Mostaru, bilo bi omogućeno zakazivanje više termina, a time i za veći broj kandidata za polaganje stručnog ispita za doktora medicine, i na kraju veći broj doktora medicine osposobljenih za samostalan rad.

Utvrđeni su kriteriji, uslovi i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji. Za podršku realizaciji medijskih projekata ove godine predviđeno je ukupno 80.000 KM, od čega su 74.000,00 KM namijenjene za medije u privatnom sektoru  i 6.000,00 KM za neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja.

Utvrđene su  osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za mjesec septembar 2020. godine.

Na  sjednici Vlada je dala prethodne saglasnosti na prijedloge odluka Ministarstva obrazovanja i nauke o raspisivanju javnih konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je donijela Odluku o poništenju, raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora u JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača.

Donijeta je odluka o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i  utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je naj sjednici dala saglasnost Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla za prijem radnika arheologa – kustosa u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je  imenovala Upravni odbor Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona na period od četiri godine, te dala prethodnu  saglasnost  na  Odluku  Upravnog  odbora  Javne  ustanove  Arhiv  Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje  Omera  Zulića za direktora  Javne  ustanove  Arhiv  Tuzlanskog  kantona  na  period  od četiri godine. Također, imenovan je privremeni Školski odbor JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac, na period najduže do 90 dana.

Radio Bet / Izvor: (TIP)

Komentari

komentara

Written by Urednik
  • play_circle_filled

    Radio Bet
    Kiša dobrih nota

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
headset